Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w trosce o jak najwyższe standardy bezpieczeństwa


Ośrodek Kształcenia Lotniczego

ATO

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

opracowuje, wdraża, utrzymuje i stale rozwija

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) stanowi element składowy systemu zarządzania w organizacji, ukierunkowany na  świadome ograniczanie prawdopodobieństwa zaistnienia  katastrofy  poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć wpływ na organizację, w taki sposób, żeby można było zastosować odpowiednie środki ograniczające ryzyko do tak niskiego poziomu, jak jest to rozsądnie możliwe (ALARP – as low as reasonably practicable).

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zaangażowanie i odpowiedzialność Kierownictwa.

,,Bezpieczeństwo, to stan, w którym ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub mieniu jest zredukowane do akceptowalnego poziomu, znajduje się poniżej takiego poziomu i jest utrzymywane na takim akceptowalnym poziomie lub poniżej jego poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem „.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego ATO PANS w Chełmie jest organizacją lotniczą prowadzącą kompleksową działalność szkoleniową teoretyczną i praktyczną na samolotach, śmigłowcach i symulatorze lotu FNPT II MCC.

Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem, zgodnie z Rozporządzeniem 1178/2011  – Załącznik VII  (Part-ORA pkt. ORA.GEN.200 (a) 2 i 3) w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w Ośrodkach szkolenia lotniczego, gwarantujemy nie tylko wysoką jakość świadczonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską usług, ale przede wszystkim akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Nieustanny nadzór nad utrzymaniem i ciągłym usprawnianiem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania naszego Ośrodka na rynku lotniczym.

Podstawowym celem OKL ATO PANS w Chełmie jest rozwój naszego Ośrodka i dbałość o wysoki standard świadczonych usług szkoleniowych.

Cel ten osiągamy poprzez rozbudowę infrastruktury, zaangażowanie pracowników
i doświadczonej kadry instruktorskiej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii przy zachowaniu nadrzędnej zasady jaką jest zapewnienie praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani przyczyniać się swoim przykładem i działaniem do przestrzegania i podnoszenia standardów bezpieczeństwa. Personel lotniska, użytkownicy i kontrahenci wspierają wdrażanie i rozwijanie polityki bezpieczeństwa OKL ATO PANS.

Kadra kierownicza i wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i za zapewnienie, że wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa są przestrzegane i stosowane.

Bezpieczeństwo szkolenia lotniczego i operacji lotniczych traktujemy bowiem na równi z procesem systemu jakości, czyniąc je celem strategii organizacyjnej i priorytetem utrzymania ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu na akceptowalnym poziomie przy wzrastającym poziomie aktywności.

W OKL ATO PANSw Chełmie bezpieczeństwo jest zawsze sprawą podstawową.

Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego jest zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich naszych operacjach lotniczych i świadczonych usługach.

Zapewnię, że będą zabezpieczone odpowiednie środki finansowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Zachęcamy cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili.

Mamy zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, która zachęca do swobodnego
i szczerego zgłaszania, zgodnie z zasadami „just culture”.

Poprzez wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem pragniemy zadeklarować:

 • Zastosowanie metod zarządzania ryzykiem opartych na badaniach naukowych, doświadczeniu i najlepszych praktykach;
 • Zachowanie właściwych strukturalnych zasad organizacyjnych, przypisujących obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa w zarządzanie bezpieczeństwem;
 • Ciągłe i efektywne wdrażanie wśród całego personelu OKL ATO PANS świadomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem;
 • Podporządkowywanie się w codziennej realizacji zadań regułom i zasadom wynikającym z wdrażanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Zapewnienie przez najwyższe kierownictwo, że „Polityka Bezpieczeństwa” jest przekazana do wiadomości i zrozumiała w całej organizacji oraz jest przeglądana
  w celu zapewnienia jej stałej przydatności;
 • Kulturę bezpieczeństwa uwzględniającą bezpieczne praktyki i zachęcającą do komunikacji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnym zarządzaniem bezpieczeństwem;
 • Skuteczne wdrażanie standardowych procedur operacyjnych, łącznie z wykorzystaniem list kontrolnych oraz instrukcji;
 • Prowadzenie efektywnych, proaktywnych działań o charakterze korygującym w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń oraz minimalizacji ryzyka;
 • Podejmowanie nowych inicjatyw mogących przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa;
 • Zachęcenie pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem;
 • Nie wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych i finansowych (sprawiedliwa kultura), celem zachęcania do skutecznego zgłaszania incydentów i zagrożeń;
 • System zbierania, analizy i dzielenia się danymi związanymi z bezpieczeństwem, pochodzącymi z działalności operacyjnej;
 • Kompetentne badanie wypadków, zdarzeń oraz incydentów, identyfikacja systemowych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa (zamiast skupiania się wyłącznie na obwinianiu za rezultaty takich niedociągnięć);
 • Integracja szkolenia w zakresie bezpieczeństwa (łącznie z czynnikiem ludzkim) dla personelu zaangażowanego w szkolenie lotnicze i działalność operacyjną oraz zapewnienie motywacji, kompetencji i świadomości bezpieczeństwa u wszystkich pracowników Ośrodka;
 • Dzielenie się nabytym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa oraz najlepszymi praktykami poprzez aktywną wymianę informacji na temat bezpieczeństwa z innymi Organizacjami;
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadomości bezpieczeństwa i nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz OKL ATO PANS;
 • Systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem oraz monitorowanie działań w celu oceny realizacji założeń w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji pojawiających się obszarów problemowych;
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, promującej świadomość i postawy ukierunkowane na wykrywanie, ujawnianie i eliminację zagrożeń;
 • Wdrożony spójny, pro-aktywny i formalnie wyodrębniony System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), oparty na zaangażowaniu wszystkich pracowników oraz na odpowiednich narzędziach organizacyjnych i ciągłym monitoringu poziomu bezpieczeństwa.

W ramach systemu określamy wskaźniki bezpieczeństwa, akceptowalny poziom ryzyka oraz procedury zarządzania ryzykiem;

 • Precyzyjnie określony zakres kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz osób funkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa;
 • System szkoleń zmierzający do podnoszenia kwalifikacji i świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników OKL ATO PANS;
 • Wydzielone zasoby finansowe, odpowiednie do realizacji przedsięwzięć mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa;
 • Pełne spełnienie ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, które nas dotyczą i obejmują (Prawo lotnicze, Part FCL, Part ORA, Part ARA, Part M, Part 145, EU OPS, itp.).

Polityka bezpieczeństwa OKL ATO PANS w Chełmie podlega aktualizacji, w zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

 

Dane kontaktowe:

Kierownik
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
(Safety Manager)
tel./fax.  82 564-00-28
sms@panschelm.edu.pl