Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Kwalifikacja na Szkolenie Personelu Technicznego

Kwalifikacja na szkolenie personelu technicznego
dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PANS w Chełmie – 2023 r.

Terminarz Postępowania Kwalifikacyjnego

do 27 września 2023 – złożenie osobiście lub drogą elektroniczną wniosku o przyjęcie na szkolenie przez zainteresowanych podjęciem studiów na specjalności mechanika lotnicza (part147@panschelm.edu.pl) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego,

Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w dziekanacie Nauk Technicznych i Lotnictwa
(pok. 111).

29 września 2023 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie personelu technicznego. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona na stronie Centrum Lotniczego www.cl.panschelm.edu.pl.

 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminarza. O zmianie terminarza decyduje Dyrektor Centrum Lotniczego. W przypadku wprowadzenia zmian informuje studentów zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Lotniczego www.cl.panschelm.edu.pl.

 

Zasady prowadzenia kwalifikacji:

Na specjalność mechanika lotnicza może zostać przyjęta osoba:

  • która w określonym terminie złożyła wniosek o przyjęcie na specjalność;
  • posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza.

Wymagane dokumenty:

  1. Kandydaci ubiegając się o przyjęcie na szkolenie personelu lotniczego składają następujące dokumenty:
  2. skan wypełnionego komputerowo i podpisanego wniosku o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego;
  3. do 27 września 2023 należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza.

Skierowanie na badanie należy pobrać z dziekanatu (pok.111)

  1. Kandydaci składają ponadto drogą elektroniczną kopie stosownych zaświadczeń oraz dokumentów poświadczających praktykę przy sprzęcie lotniczym.

 

Dokumenty do pobrania:

http://cl.panschelm.edu.pl/

Wniosek o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego na szkolenie lotnicze; (wniosek  należy wypełnić elektronicznie, wydrukować obustronnie i odręcznie podpisać)

 

( Wniosek )