Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Kwalifikacja na Szkolenie Personelu Technicznego

Kwalifikacja na szkolenie personelu technicznego
dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PANS w Chełmie – 2024 r.

Terminarz Postępowania Kwalifikacyjnego

do 06 września 2024 – złożenie osobiście lub drogą elektroniczną wniosku o przyjęcie na szkolenie przez zainteresowanych podjęciem studiów na specjalności mechanika lotnicza (part147@panschelm.edu.pl) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego,

Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w dziekanacie Nauk Technicznych i Lotnictwa  (pok. 111).

10 września 2024 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie personelu technicznego. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona na stronie Centrum Lotniczego www.cl.panschelm.edu.pl.

 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminarza. O zmianie terminarza decyduje Dyrektor Centrum Lotniczego. W przypadku wprowadzenia zmian informuje studentów zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Lotniczego www.cl.panschelm.edu.pl.

 

Zasady prowadzenia kwalifikacji:
Na specjalność mechanika lotnicza może zostać przyjęta osoba:
  • która w określonym terminie złożyła wniosek o przyjęcie na specjalność;
  • posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza ( praca na wysokości powyżej 3m, oraz promieniowanie jonizujące)
Wymagane dokumenty:
  1. Kandydaci ubiegając się o przyjęcie na szkolenie personelu lotniczego składają następujące dokumenty:
  • skan wypełnionego komputerowo i podpisanego wniosku o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego / Pobierz wniosek /
  • najpóźniej do 6 września 2024 należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza.

Skierowanie na badanie należy pobrać z dziekanatu (pok.111)

  1. Kandydaci składają ponadto drogą elektroniczną kopie stosownych zaświadczeń oraz dokumentów poświadczających praktykę przy sprzęcie lotniczym.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek 2024

*Wniosek o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego na szkolenie lotnicze; (wniosek  należy wypełnić elektronicznie, wydrukować obustronnie i odręcznie podpisać)