Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Jak zdobyć wykształcenie lotnicze

Dla kandydatów /studentów

PILOTAŻ – licencja pilota

Nabór (kwalifikacja) na specjalizację Pilotaż odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w § 3 Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego PANS w Chełmie. Do postępowania mogą przystąpić studenci, którzy spełniają dwa podstawowe warunki: posiadają orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej oraz posiadają zaliczenie I i II semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, natomiast kryteria kwalifikacji stanowi suma punktów przyznanych kandydatowi z tytułu:

  • wynik z testu z wiedzy ogólnej o lotnictwie;
  • wynik z testu z języka angielskiego;
  • wynik rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim;
  • średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń określonych programem studiów

z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;

  • średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • osiągnięcia lotnicze, w tym min. posiadane przez kandydatów licencje (PPL, PL(G)), dodatkowy nalot, potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego, zaświadczenia o odbyciu szkoleń lotniczych.

 

MECHANIKA LOTNICZA – licencja  mechanika obsługi

Nabór na specjalność prowadzony jest zgodnie z ZASADAMI KWALIFIKACJI ORAZ ODBYWANIA STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MECHANIKA LOTNICZA określonymi przez władze Uczelni. O przyjęcie mogą starać się studenci, którzy spełniają dwa podstawowe warunki: posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia kształcenia na specjalności Mechanika lotnicza (skierowanie do odbycia badań wydaje DOS, badania są nieodpłatne) oraz posiadają zaliczenie I i II semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, natomiast kryterium kwalifikacji stanowi kolejność składania zgłoszeń oraz wysokość średniej uzyskanej. Studenci przyjmowania są w ramach dostępnej ilości miejsc określonych przez władze Uczelni na dany rok akademicki.

 

DYSPOZYTOR LOTNICZY – licencja FDL

Nabór na specjalizację prowadzony jest zgodnie z ZASADAMI KWALIFIKACJI ORAZ ODBYWANIA STUDIÓW NA SPECJALIZACJI DYSPOZYTOR LOTNICZY określonymi przez władze Uczelni. O przyjęcie mogą starać się studenci, którzy spełniają dwa podstawowe warunki: posiadają orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej oraz posiadają zaliczenie I i II semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, natomiast kryterium kwalifikacji stanowi kolejność składania zgłoszeń, wysokość średniej uzyskanej oraz znajomość języka angielskiego.

 

PERSONEL POKŁADOWY – Cabin Crew

Szkolenie kierowane dla studentów wszystkich kierunków PANS w Chełmie, którzy w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim. Aby zostać przyjętym należy w wyznaczonym  terminie złożyć stosowny  wniosek o przyjęcie.