Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Kwalifikacja pilotaż 2024

Ogólne zasady prowadzenia Kwalifikacji na szkolenie lotnicze – Pilotaż, dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn PANS w Chełmie – 2024 R.

Podstawa prawna:

Regulamin Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora PANS w Chełmie nr 109/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (z późn. zm.)

Harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

Do 02 lipca 2024 r.
do godz. 2400
Elektroniczna rejestracja kandydatów, składanie dokumentacji, stanowiącej przedmiot postepowania w sprawie przyjęcia na szkolenie lotnicze Pilotaż Za pośrednictwem strony
https:// cl.panschelm.edu.pl
05 lipca 2024 r.
od godz. 1000.
Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do procesu kwalifikacji Za pośrednictwem strony oraz w odpowiedzi na zgłoszenie
09 lipca 2024 r.
od godz. 1000
Część pisemna – lotnicza Aula 113 ul. Pocztowa, Chełm
09 lipca 2024 r.
od godz. 1300
Część pisemna – język angielski Aula 113 ul. Pocztowa, Chełm
10-12 lipca 2024 r.
od godz. 800
Część ustna – lotnicza oraz język angielski CSI Laboratorium Lotnicze Depułtycze Królewskie 55

  

Zasady prowadzenia kwalifikacji

Elektroniczna rejestracja kandydatów Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej, w terminie do 30 czerwca 2024 r. do godz. 2400., która dostępna jest w zakładce Dla studenta/Kwalifikacja Pilotaż/Formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Lotniczego PANS w Chełmie pod adresem: https://cl.panschelm.edu.pl, kandydat wypełnia formularz, który automatyczne zostaje przekierowany do Centrum Lotniczego PANS w Chełmie. Dowodem złożenia formularza jest automatyczna odpowiedź wygenerowana do kandydata przez system informatyczny CLu.

WAŻNE! Zgłoszenia MUSZĄ zostać wysłane z poczty uczelnianej.

Nie będą przyjmowane wnioski składane osobiście oraz przesłane w wersji papierowej pocztą, dopuszczamy tylko rejestrację elektroniczną z domeny PANS w Chełmie.

Do wypełnionego formularza należy załączyć poniższe dokumenty w formacie PDF.:

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE (WSZYSCY KANDYDACI):

 • Ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej (obejmujące okres trwania kwalifikacji);

 

DOKUMENTY nieobowiązkowe (KANDYDACI Z DOŚWIADCZENIEM LOTNICZYM):

 • Licencję PPL(A)/(H) lub Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)/(H);
 • Licencję szybowcową SPL lub Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji SPL;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 4;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 5;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 6;
 • Wpis w licencji – VFR NOC lub stosowne zaświadczenie;

 Dokumenty składane przez kandydatów z deklarowanym nalotem:

 • Protokół z egzaminu praktycznego PPL;
 • Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) w lotach trasowych po uzyskaniu licencji – książka pilota samolotowego/śmigłowego.

 

Zakres materiałowy – Test z Wiedzy Lotniczej

 Test pisemny z ogólnej wiedzy o lotnictwie, będzie się składał zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych, na jego napisanie kandydat będzie miał 100 minut.

W pytaniach otwartych uzupełniana będzie odpowiedź tekstowo, liczbowo itp.

Zakres wiedzy, którą powinien przyswoić kandydat obejmuje szkolenie teoretyczne do licencji turystycznej – PPL, a w szczególności:

 • Prawo i przepisy lotnicze, procedury służb ruchu lotniczego;
 • Masa i wyważenie oraz osiągi i planowanie lotu;
 • Nawigacja i radionawigacja;
 • Meteorologia;
 • Procedury operacyjne;
 • Ogólna wiedza o samolocie;
 • Zasady lotu;
 • Łączność;
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów;

 

Zakres materiałowy – Test z Języka angielskiego

 Czas trwania  – czas 75 min.

Lista zagadnień do egzaminu pisemnego z języka angielskiego:

 • Grammar – English Tenses, Passive Voice, Conditionals (without mixed), Modal Verbs, Reported Speech – B2 Level;
 • Vocabulary: General Vocabulary, prepositions, phrasal verbs, Word formation – B2 Level;
 • Reading – True/False, Multiple Choice, Filling in the gaps – B2-C1 Level

 

Rozmowa w Języku angielskim

 • Self-presentation;
 • Picture description – Aviation Vocabulary;
 • General topics – hobbies, free time activities, travelling, sport, health, family and social life, aviation, society, state and politics, food, culture.

 

Rozmowa kwalifikacyjna (Część lotnicza)

Rozmowa ma na celu przedstawienie sylwetki kandydata, jest przeprowadzana przed Komisją Kwalifikacyjną PANS w Chełmie. W czasie wystąpienia oceniane będą kompetencje kandydata w zakresie:

 • Komunikatywność;
 • Współpraca;
 • Opanowanie stresu;
 • Motywacja i ukierunkowanie zawodowe;
 • Ogólna wiedza lotnicza, odpowiadająca posiadanemu doświadczeniu, przedłożonemu w postępowaniu.

 

UWAGA

Potwierdzenie zaliczenia semestru, wysokość średniej ocen z egzaminów i zaliczeń oraz wysokość średniej ocen z wychowania fizycznego uzyskanych przez kandydata, zostanie przekazana do Komisji Kwalifikacyjnej bezpośrednio z Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Szczegółowe informację dotyczące podziału na grupy, miejsca prowadzenia kwalifikacji oraz wyznaczenia szczegółowych terminów rozmów z języka angielskiego oraz rozmów kwalifikacyjnych, zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej po zakończeniu procesu rejestracji kandydatów.

 

Sposób liczenia Średniej za ostatnie dwa semestry studiów:

Dla osób po II semestrze

Średnia ważona, liczona ze wszystkich ocen otrzymanych przez kandydata w I i II semestrze studiów, gdzie waga 2 jest dla ocen z przedmiotów kończących się egzaminem i języka angielskiego, oceny z pozostałych przedmiotów mają wagę 1. Do średniej nie wlicza się ocen z WFu za I i II semestr.

Dla osób po IV semestrze

Średnia ważona liczona ze wszystkich ocen otrzymanych przez kandydata w III i IV semestrze studiów, gdzie waga 2 jest dla ocen z przedmiotów kończących się egzaminem, oceny z pozostałych przedmiotów mają wagę 1. Do średniej nie wlicza się ocen z praktyki zawodowej.

 

Sposób liczenia nalotu dowódczego w lotach trasowych (PIC XC):

Nalot liczony jest od daty wydania licencji PPL(A) i weryfikowany na podstawie książki lotów kandydatów. (Komisja w drodze prowadzonego postępowania może wezwać kandydata do przedłożenia oryginału książki lotów, wtedy należy ją dostarczyć do Centrum Lotniczego PANS w Chełmie, bezwzględnie we wskazanym przez Komisję terminie).

Obliczenia dokonuje się stosując poniższe zasady zaliczania PIC XC:

 1. Lot wykonany z punktu A do punktu A w czasie co najmniej 1 godziny, z co najmniej jednym lądowaniem.
 2. Lot wykonany z punktu A do punktu B w dowolnym czasie, z co najmniej jednym lądowaniem.

Jeżeli wykonano kilka odcinków, należy każdy z nich wpisywać oddzielnie.

Wpisy łączone z większą ilością lądowań jak jeden nie są uznawane jako PIC XC.

Nie wliczamy nalotu na statku powietrznym zarejestrowanym w kategorii „SPECJALNY”.